Menu

किल्ल्यांचा जतनदार

image By Wayam Magazine 15 February 2023

किल्ला म्हटलं की आपल्याला इतिहास आठवयाला लागतोशिवाजी महाराजांनी किल्ले कसे जिंकले याचे

वर्णनही पाठ्यपुस्तकात वाचतोकिल्ल्यांची चित्रही आपण पाहतोपरंतु प्रत्यक्षात आपण किल्ला पहिला गेलो

तर आपण त्यावेळी शिकलेली किल्ल्याची रचनातेथील वेगवेगळ्या गोष्टी यांना काय म्हणतात हे विसरतो.

केवळ मी हा किल्ला पाहिला एवढंच आपण सांगू शकतोपरंतु मुलांनोहा किल्ला तुम्हांला नुसता

पाठ्यपुस्तकातून शिकण्यापेक्षा प्रत्यक्ष किल्ल्यावर जाऊन शिकण्याची संधी मिळाली तर... किती मजा येईल

नाबुरुजतोफाकमानआज्ञापत्र ह्या सारख्या किल्ल्याशी संबधित गोष्टी प्रत्यक्ष पाहून शिकता आल्या तर...

इतिहास विषयही आवडू लागेल आणि कायमस्वरूपी तुमच्या मेंदुरूपी हार्डडिस्कवर ही माहिती सेव्ह पण

होईल बरोबर ना ! पण हे वाचताना तुमच्या मनात शंका आली असेल कीकसं काय आम्ही किल्ल्याविषयीचा

धडा प्रत्यक्ष किल्ल्यावर जाऊन शिकूतर मुलांनोश्रीदत्त राऊत नावाचा दादा आहेत्याला किल्ल्याविषयी

फार प्रेमआदर आहेऐतिहासिक किल्ल्यांचे जतन-संवर्धन व्हावे यासाठी या दादाने आगळी-वेगळी ‘किल्ले

वसई मोहीमही उभारली आहेकिल्ले हेच त्याचं आयुष्य आहेतसेच या दादाने अनेक किल्ल्यांच्या बारीक-

सारीक माहितीचा संग्रहही करून ठेवला आहेअनेक शाळांतील मुलांना किल्ल्याच्या संदर्भातील धडे प्रत्यक्ष

किल्ल्यावर नेवून शिकवलेआणि त्या शाळांतील मुलांनाही हे शिकताना खूप मजा आलीमग तुम्हांलाही जर

या मुलांप्रमाणे किल्ल्यावर जाऊन किल्ल्याविषयी शिकायचं आहेतुम्हांला या दादाच्या मोहिमेविषयी जाणून

दादाच्या या मोहिमेत सहभागी व्हायचं आहेया दादाविषयीची बरीच माहिती जाणून घ्यायची आहे तर या

दादाशी साधलेला सवांद नक्की वाचा !

तुम्हाला किल्ल्याविषयीचं वेड कसं काय जडलं?

यावर श्रीदत्त दादा म्हणाला की, ‘मला सुरुवातीपासून कविता करण्याचा छंद होतामनात दडलेले हे विचार,

भाव यांना व्यक्त करण्यासाठी मी एकांताचा शोध घेत असताना मला घराजवळचा वसई किल्ला दिसलाया

किल्यावरील शांतताएकांत मला खूपच भावलाआणि मग रोजच मी या किल्ल्यावर जाऊन बसू लागलो.

स्वतः स्वतःशी सवांद साधून कविता रचू लागलोहळूहळू या संवादात मी किल्ल्याशीही बोलू लागलोकिल्ला

जणू माझा मित्रच बनून गेलावेगवेगळ्या ऋतूतवेगवेगळ्या वेळी मी किल्ल्यावर जाऊन बसायचो.

आजुबाजुचे रहिवासीयेणारे पर्यटक किल्ल्याविषयी काही  काही बोलायचेत्यांची ही माहिती मला का कोण

जाने चुकीची वाटू लागलीअचूक माहिती नव्हती तीआणि मग यातूनच कुतूहल निर्माण झालं आणि मी खऱ्या

माहितीचा शोध घ्यायचा असं मी ठरवलंयाच वेळी मला कळून चुकलं की किल्ले हेच माझं आयुष्य आहे.

योगायोगाची गोष्ट सांगायची म्हणजे मी एकदा बाबा आमटे यांच्या आश्रमात गेलो होतोतेथे मला वृद्ध लोकांनी

सांगितलं की बाळा जा वसई किल्ला नीट करया साऱ्या गोष्टीमुले माझं किल्ल्यावर प्रेम कसं जडलं हे

मला कळलंच नाहीयातूनच वसई किल्ला मोहीम हाती घेतली.

वसई किल्ले मोहिमेत तुम्ही नेमकं काय काय केलंत?

साधारणतः २००३ मध्ये मी वसई किल्ल्यावर स्वच्छता मोहीम हाती घेतलीहे करताना मला तिथे दारूच्या

बाटल्याअनेक वाईट अशा गोष्टी सापडल्याहा कचरा साफ करताना मी आणि माझ्या मित्रांनी किल्ल्याचा

प्रत्येक भाग पिंजून काढलाहे करताना आम्हांला अनेक जुन्या-पुराण्या गोष्टी सापडल्यात्यात जुनी कागदपत्रे,

मोडक्या-तोडक्या मूर्ती अशा अनेक गोष्टी सापडल्यानोकरी करीत आल्याने मी सुट्टीचा रविवार किल्ल्याच्या

सफाईसाठी ठेवून दिलासुट्टीच्या दिवशी मी किल्ल्यावरच असतोत्यामुळे मला भेटायला येणारे मित्र-मैत्रिणी,

नातेवाईकही मला किल्ल्यावरच भेटायला येऊ लागलेकिल्ल्यावर स्थानिक रहिवासी कोणतेही शुभकार्य

करायला घाबरत असतकारण युद्धाच्या वेळी होणारा रक्तपातपोर्तुगीजांनी पूर्वीच्या काळी किल्ल्यावर सण

साजरे करायला बंदी घातली होती आणि ही परंपरा वर्षानुवर्षे चालू होतीहे सगळे लोकांचे गैरसमज मी दूर

केलेआणि माझ्या सहकाऱ्यांच्या साथीने आम्ही वेगेवेगळे सन किल्ल्यावर साजरे करू लागलोअशा रीतीने

किल्ला सुधारण्याची मोहीम चालू होतीचहे करत असतानाच कुठेतरी आपला इतिहास काळाच्या पडद्याआड

चालेलेला आहे याची जाणिव आम्हांला सर्वांना होत होती म्हणून आम्ही हा इतिहास शोधण्यास सुरुवात केली.

यासठी आम्ही पुण्याच्या भारत इतिहास संशोधक मंडळात गेलोतेथे अनेक कागदपत्रांचा आभ्यास केलाकाही

पाने पोर्तुगीज आणि मोडीलिपीत होतीत्याचा अर्थ काही मला लावता येत नहोता ना माझ्या सहकारी

मित्रांनाहीमग मी ह्या दोन्ही भाषा शिकून घेतल्या आणि म्हाईत नसलेला इतिहास उजेडात आलावसईमध्ये

१४ किल्ले आहेततर ठाण्यात ५० किल्ले आहेतपण हे कोणालाच माहित नव्हतेशासनाकडेही यातील काही

किल्यांची नोंद नव्हतीत्याची नोंदही शासनाकडे करण्याचा मी प्रयत्न करत आहेअशा 123 किल्ल्यांची यादी

आम्ही तयार केली.

एकंदरीतच या किल्ले वसई मोहिमेअंतर्गत मी आणि माझे सहकारी दर रविवारी इच्छुक इतिहासप्रेमीना वसई

किल्ल्याची सफर घडवितोयात वसई किल्ल्यातील महत्त्वाच्या ४० वास्तूनाणीशस्त्रेरेखाचित्रे दाखवितो.

याचबरोबर श्रमदान शिबीरकिल्ल्यांचे संवर्धन करणारी कार्यशाळाऐतिहासिक साधनांचे प्रदर्शनशाळा-

महाविद्यालयातील मुलांना प्रत्यक्ष किल्ला दर्शन असे अनेक उपक्रम आम्ही राबवितोही आमची मोहीम

विनाशुल्क आहे.

मुलांना किल्ला हे प्रकरण तुम्ही प्रत्यक्ष किल्ल्यावर शिकवताकिल्ला दाखवता त्यावेळेचे तुम्हाला आलेले अनुभव कसे होते?

शाळेत पाठ्यपुस्तकात किल्लेबुरूजकमानआज्ञापत्र म्हणजे काय हे दिलेले असतंआपण ते पाठ करतो आणि

लिहितो पण प्रत्यक्षात किल्ल्यावर गेलो की आपल्याला कशाला काय म्हणायचे हे कळत नाहीम्हणून शाळेतून

मुख्याध्यापकांची परवानगी काढून किल्ले हे प्रकरण मी किल्ल्यावर आणून शिकवू लागलोबुरूजतट,

राजवाडाकिल्ल्यातील धान्याची गोदामे प्रत्यक्ष दाखवू लागलोमुलांना ते इतकं आवडलं की मुलांना किल्ला

हा रटाळ वाटणारा धडा मुले आनंदात शिकत होतीआज्ञापत्रही मुलांना प्रत्यक्ष दाखविलीपूर्वी राजे लोकांचे

घोडे असतगंमत म्हणजे त्यांच्या पादालघवी याचा दुर्गंध येवू नये म्हणून घोड्यांचा तबेला हा

राजवाड्यापासून दूर असेधान्य कोठारे ही ओल लागणार नाही अशा जमिनीपासून उंच ठिकाणावर असत.

असे बारकावे पुस्तकात नहोतेया गोष्टी मी संगत असताना मुलं अनेक शंका विचारात होतीमुलांच्या मनात

किल्ल्याविषयी निर्माण होणारं प्रेम दिसत होतंकिल्ला पाहून गेल्यावर मुलं आमच्याशी पत्रव्यवहारही

करतातत्यामुळे त्यांचे लेखन कौशल्य वाढीला लागतेयातून मुळे आमच्याशी जोडली जातात.     

 

सर्वसामान्य मुलांना किल्ला दाखवणंसमजावणं सोपं असतंपरंतु अंध किंवा अपंग मुलांना तुम्ही किल्ला कसा काय दाखवता?

अंध मुलांच्या बाबतीतील अनुभव हा वेगळाच आहेही मुलं सारं काही स्पर्शज्ञानाने शिकतातमग आम्ही त्यांच्या शिक्षकांना साथीला घेऊन बोलण्याच्या कलेतून किल्ल्याचे दर्शन घडवितोमुलींकरिता महिला स्टाफ

नेमला जातोया मुलांचा सिक्स सेन्स दाणगा असतोयासहाय्याने मुलांना आम्ही किल्ला दाखवितो.

 

तुम्ही ही मोहीम हाती घेण्याअगोदरचा वसई किल्ला आणि आताचा वसई किल्ला यात तुम्हांला काय फरक जाणवतो?

होनक्कीच फरक झालाया वसई किल्ला मोहिमेनंतर लोकांची मानसिकता खूप बदललीबाहेरचे लोक येऊन

किल्ल्याची सुधारणा करतातआपण काही करत नाहीयाचं कुठेतरी सल स्थानिकांच्या मनात निर्माण झाली.

पर्यटकांच्या भेटी वाढल्यास्थानिकांना चार पैसे मिळू लागलेमुख्य कागदपत्रेवास्तूविषयी माहिती

मिळाल्याने लोकांची जिज्ञासा वाढीस लागलीकिल्ल्यावर नको असेलेली झाडे उगवायची त्यामुळे किल्ल्याकडे

जाणाऱ्या वाटा दिसत नव्हत्यारस्त्यांची सोय नव्हतीकचरा कुठेही टाकलेला असेया सगळ्या गोष्टीत बदल

झालेकिल्ल्यापर्यंत जाणाऱ्या रस्तेपायवाटा दिसू लागल्याकचऱ्याचे व्यवस्थापन होऊ लागलेवास्तूच्या,

देवदेवतांच्या पूजा वेळोवेळी होऊ लागल्याकिल्ल्यांवर ध्वज फडकू लागलेपाण्याच्या टाक्या स्वच्छ दिसू

लागल्यावाडेलहान दऱ्याचौकीलहान किल्ले शोधले जावू लागलेकिल्ल्याविषयी स्थानिक लोकांत चर्चा होऊ लागलीएकंदरीतच सर्व लोकांत किल्ल्यांविषयी आस्था निर्माण झाली.

 

लहान मुलांना किल्ल्याची ओढ लागावी म्हणून तुम्ही आणखी कोणते उपक्रम घेता?

आम्ही मुलांसाठी विविध विषयांवर स्पर्धा घेतोकिल्ला या विषयावर आम्ही एकदा चित्रकला स्पर्धा घेतली

होतीकिल्ला पाहायचा आणि तुम्हाला काय दिसत त्याचं चित्र काढायचंत्यात एका मुलानं दरवाज्यावरील

तटबंदी काढली होती  या तटबंदी शेजारी वडाच मोठ झाड होतंहे झाड तटबंदीच्या भिंतीला छेद देऊन

बाहेर आलं होतंजेव्हा आम्ही हे चित्र पाहिलं तेव्हा आमच्या लक्षात आलं की हे झाड भिंत पाडणार आहे.

मुलांकडून हा बारकावा सुटला  गेल्याने किल्ल्याच्या सुधारणेला हातभार लागला  किल्ल्याची होणारी हानी

टळलीत्यामुळे आम्हांला किल्ला सुधारण्यासाठी अशा स्पर्धांची नक्कीच मदत होतेयातून मुलांची निरीक्षण,

आकलन क्षमतेचाही विकास होतो.

 

आतापर्यंतचे काम पाहता सध्या किल्ल्यांसंदर्भातील नवीन काही काम चालू आहे का ? आणि तुम्ही कोणत्या

प्रकारचं लेखन केलं आहे?

११४ किल्ल्यांवर काम करुन झालं आहेआता ४२ किल्ल्यांवर काम चालू आहेबऱ्याच किल्ल्यांचा इतिहास

लिहून झाला आहेनकाशेही तयार झाले आहेतपूर्ण तयारी झाल्याशिवाय किल्ल्याचं काम हाती घेत नाही.

व्यवस्थापनइतिहासचित्रकलाभूगोलया विषयांवर मी लेखन करतोकविताही करतोथोडक्यात सांगायचं

तर विषयाचा खोलवर अभ्यास झाला की मगच मी नवीन काम करायला सुरुवात करतो.

 

मुलांनोआवडला का तुम्हांला किल्लेप्रेमी दादातुम्हांला या दादाला भेटायचं असेल तर सुट्टीदिवशी नक्कीच

वसई किल्ला पहिला जाशिवाय शाळेतही तुमच्या इतिहास शिक्षकांना सांगून किल्ले पाठ या दादाकडून नक्की

शिकून घ्याइतिहास जपा आणि अशा प्रकारचं काम करुन तुम्हीही इतिहास घडवा

 

 

शब्दांकनक्रांती गोडबोले-पाटील

 

My Cart
Empty Cart

Loading...