• उत्तमें ढमढमे पादे - एक मनोरंजक कथा किशोरवयीन मुलांसाठी

  By Wayam Magazine, On 12th April 2021, Children Magazine

  शाळा सुटून दहाच मिनिटं झाली असतील किंवा नसतील. इवान धापा टाकत घरी आला. तडक संडासात घुसला. पोट जाम बिघडलं होतं. संडासातून बाहेर आल्यावर एकदम पाय दुखायला लागले. खाली वाकत पाय दाबत-दाबतच तो हॉलमध्ये आला तर आजी त्याला बघून हसायला लागली... “आज्जी, हसू नको नं गं. मी आजोबांची नक्कल करत नाहीये. खरंच! आपल्या ‘यलो रूम’ मधून आलोय. आज एकदम जोरात लागली म्हणून शाळा सुटल्या सुटल्या धावत घरी आलो. आता पाय पण दुखताहेत.’’

  “हं... रस्त्यावरची पावभाजी आणि पाणीपुरी बोलायला लागलेत का पोटात? बघ बरं तुझं तू. नाहीतर पुन्हा ओरडशील, आजीफज्जी, सारखं आमच्या स्नॅक्सवर जळू नको म्हणून!” इवानची आजी तोंड वेडावत, गमतीत बोलली.

  इवाननं नुसतं भुवया वाकड्या करून तिच्याकडं पाहत चिडवायला जीभ बाहेर काढली. इतक्यात ‘ड्रुम्म्ब...ढ्रामSSS’ असा आवाज आणि जोडीला नाकाला नक्कोच वाटेल असा घाणेरडा वास इवानच्या बुडाखालुन आला...आजोबांनी घरात शिरता शिरता तो आवाज ऐकला आणि त्याला उत्तर दिल्यासारखा दुसरा आवाज त्यांच्याकडूनही आला. बिनवासाचा आवाज! आजीला हसू आवरेना. यावर चक्क नेहमीसारखं न चिडता इवान कोचावर शांतपणे रेलून पडून राहिला. आजोबांना कळल की इवानच्या पोटाचं काहीतरी बिनसलंय. त्यांनी आपल्या खोलीत जाऊन एक छोटी डबी आणली व ती उघडून इवानसमोर ठेवली. इवाननं नुसतं ‘हे क्काय’ म्हणत त्यांच्याकडं पाहिलं. सुंठगुळाची गोळी आहे. जिभेवर ठेव. बरं वाटेल असं आजोबा म्हणाले. इवाननं निमूटपणानं त्यांचं ऐकलं. दुपारपासून दोनदा ‘यलो रूम’ ची स्वारी केल्यापासून इवानला कसंतरी होत होतं. या गोळीनं तसं होणं थोडं कमी झालं.

  थोड्यावेळात ऑफिसमधून आई आली. बाबा आला. त्यांना सगळं कळलंच. दरम्यान इवान आणखी एकदा ‘यलो रूम’ मध्ये जाऊन आला. संडासला जातोय असं सांगणं त्याला खूप कसंतरी वाटायचं म्हणून बाबानं त्याला ‘यलो रूम’ हा शब्द सापडवून दिला होता. लहानपणापासूनच इवानचा कोठा तसा हलका... प्रतिकारशक्ती कमी. त्यामुळं हवेत जरासा झालेला बदल किंवा खाण्यात जरा काही वेगळ आलं की इवानचं पोट गडबडून जायचं. आजी नेहमी म्हणायची, “हवेतला बदल वेधशाळेतून कळायच्या आत आमच्या इवानचं पोट सांगू शकतं.”

  दंगामस्ती करणारा, उधळणारा इवान दुसरीतून तिसरीत गेल्यावर बदलायला लागला होता. थोडा गप्प गप्पच झाला होता... रागही त्याला लगेच यायचा. कुणी कुणाला काही सांगत असेल तर ते आपल्याबद्दलच चाललंय असं त्याला वाटायचं. शर्टला, पँटला सारखा हात लावून तो वास घेऊन बघायला लागला होता. घरी आल्यावर तो घाईनं संडासात घुसे आणि शाळेत निघेनिघेपर्यंतही सारखा जाऊन येई. बाबा एकदा म्हणालेही, “इवान, तुला काय ‘यलो रूम’ चा छंद लागलाय का?” – पण इवानला त्याच्या पोटाबद्दल, सारखे गॅसेस फुटण्याबद्दल काहीही बोललेलं आवडेनासं झालं होतं. मागच्या वर्षापर्यंत त्याला या सगळ्याची धमाल यायची. हॉलमध्ये आडवंतिडवं पडून सगळे टी.व्ही. पाहत असताना इवानच्या बुडाखालून ‘पुर्रर्र’ असा आवाज झाला की पाठोपाठ बाबांचा ड्रमड्रूम आवाज यायचा... मग आजोबांची फुसकुली सुटायची. सगळे जोरजोरानं हसायचे. इवान आईला म्हणायचाही की ``आई, तुझा कधी कसा आवाज येत नाही गं?...’’ आई म्हणायची, “लहानपणी आमची आई फटके द्यायची आवाज आला तर! म्हणायची, मुलींना शोभत का हे? बाबा मात्र रागवायचे नाहीत. ते म्हणायचे, अगं वेळेवर स्वच्छताघरात जावं, पाणी भरपूर प्यावं, शरीराला कष्टवाव... मग वेळीअवेळी असे फटाके फुटत नाहीत. वर्षातून ठराविक वेळा आम्हाला एरंडेल प्यायला लावायचे. घाण वाटायची खूप, पण पोट एकदम हलकं हलकं व्हायचं.”

  शाळेत इवानला मित्र चिडवायचे. ‘पादरा पावटा’ म्हणायचे. इवानला स्वतःची खूप लाज वाटायला लागली होती. परवाचीच गोष्ट. मॅमनी गणितं सोडवायला दिली होती. सगळे सोडवत होते इतक्यात वर्गभर ‘तोच’ वास पसरला. कुणी नाकाला रुमाल लावला, कुणी श्वास रोखला, कुणी वॅकवॅक करायला लागलं. कुजबुज वाढली. इवानला वाटलं होतं तसंच झालं. मॅमनी विचारलं, “कुणाचा बॉम्ब फुटला?” – तर सगळे फिदीफिदी हसत इवानकड बघायला लागले. इवानला रडूच आलं. खरतर त्याने काहीच केलं नव्हतं... पण वर्गात कुणाच्याही बुडाखालून आवाज आला किंवा वास सुटला की सगळे इवानकडे बोट करायचे. मॅम सगळ्यांना रागावल्या, पण इवानला वाटलं की त्याही तोंडावर रुमाल ठेऊन आतून हसत होत्या. बराच वेळ नाटुकल्याची प्रॅक्टिस झाल्यानंतर शाळेत स्नॅक्स खायला दिले तेव्हाही वर्गातली निकिता त्याला ऐकू जाईल असं म्हणाली, “इवानला कशाला देता खायला? पादऱ्याला पावट्याचं निमित्त! चार दिवस पुन्हा प्रॅक्टिस चुकेल त्याची.”

  इवान रागानं लाल झाला, पण काहीच करू शकला नव्हता कारण चूक आपलीच आहे असं त्याला वाटत होतं. त्यामुळंच कुणाशीच काही बोलू नये, कशातच भाग घेऊ नये असं त्याला वाटायला लागलं होतं. इतरांच्या सततच्या चिडवाचिडवीमुळे त्याला कारण नसताना स्वतःचा वास यायला लागला होता... त्यामुळं तो सतत घाबरलेला, काळजीत असलेला दिसायला लागला होता.

  रात्री जेवायला बसायची वेळ झाली होती. आई त्यावेळी टी.व्ही. बंद करून जेवायचा हट्ट धरायची. इवान आणि बाबांची तिच्याविरोधात याबाबतीत नेहमीच गट्टी व्हायची. तशी झाली. इवानची आई नम्रता ओरडलीच, “काय रे मयूर, तू इवानचा बाप आहेस आणि त्याच्यासारखंच वागतोस? तो लहान आहे अरे. तू समजावून सांगायचं की त्याला साथ द्यायची? टी.व्ही. कड बघत तुम्ही दोघं खाता तेव्हा तुमचं लक्ष नसतं जेवणात. कुठल्याही पदार्थाची चव तुम्हाला कळत नाही. अन्न नीट चावून खाण्याकडे लक्ष नसतं तुमचं आणि जेवता जेवता तुम्ही मोठ्यानं हसता, लोळता, बोलता यामुळं पुन्हा तुम्हांला दोघांनाही गॅसचा त्रास वाढतो, हे कळतंय का तुम्हांला?”

  “अगं नमू...जावू दे गं कंटाळून आलोय म्हणून म्हटलं टी.व्ही. बघत खातो. पण तुझं खरंय. आपण टेबलावर नीट बसूनच जेवूया...” मयुरनं माघार घेतली. त्याबरोबर इवान लगेच रुसला. जेवणार नाहीच म्हणाला... आजी म्हणाली, “इवान दिवसभर पोट गुडगुडतय म्हणून अर्धपोटी आहे...टी.व्ही. तर टी.व्ही. बघत खाऊ दे... दे ग नम्रता त्याला आजच्यापुरत. उद्यापासून तुझे ऐकणार नाही बरं का इवान!” आजीनं समजूत काढली. इवाननं जेवणाच ताट हातात घेतल्यावर ती खूष झाली, म्हणाली, “बाबांनो, पादा पण नांदा!”

  झालं! आपल्या खालून निघणाऱ्या आवाजावर आजी असं डायरेक्ट बोलल्यामुळ इवानला शाळेतली चिडवाचिडवी आठवली आणि त्याचा पुन्हा मूड गेला. आपल्याला सगळे मुद्दाम बोलतात असं वाटून इवान हिरमुसला. कसाबसा वरणभात खाऊन त्यानं जेवण संपवलं. नातू पुन्हा अर्धपोटी राहिल्यामुळ आजीही दुःखी झाली. इवानला नेमकं कशामुळे वाईट वाटलं नि त्याचा मूड गेला हे तिलाही कळल नाही... पण आजोबांना कळल होतं... त्यांना त्यांचं लहानपणच आठवत होतं आणि मोठेपणही! आजोबांनी रात्री झोपताना ठरवलं की इवानशी सगळं शेअर करायचं...त्यांनी टी.व्ही. पुढं बसलेल्या इवानला हळूच विचारलं, “काय रे...आज आपण दोघंच झोपूया का आमच्या खोलीत. मला तुला काहीतरी सांगायचं...” इवान म्हणाला, “ओके”.

  इवान आणि आजोबांनी खोलीतली लाईट बंद करून झिरो बल्ब लावला. गळ्यापर्यंत गोधडी ओढून घेत एकमेकांकडे कुशी केली. आजोबा म्हणाले, “इवान, अरे तुला आठवतं, मी दोन महिन्यांपूर्वी डॉक्टरकडं गेलो होतो?” “हो. तुम्हाला पोटात दुखत होतं म्हणून नं...”

  “हो, पण खरं कारण वेगळंच होतं... मला अपानवायूचा जरा त्रास होतो नं, अरे म्हणजे गॅसेसचा त्रास होतो, मग मी पादतो... तुझ्यासमोर असं झालं की मला लाजल्यासारखं होतं. असं वाटतं, तू काय म्हणशील... म्हणून डॉक्टरला विचारायला गेलो होतो... तो माझ्या मित्राचाच मुलगा. आमच्या गप्पा जरा रंगल्या. त्याला म्हणे मी लहानपणी खूप आवडायचो. तो म्हणाला, “काका, तुम्हांला आठवतं का... माझ्या वाढदिवसाला तुम्ही आला होतात तेव्हा ‘हॅपी बड्डे टू यू... हत्ती पादला पुयू पुयू’ म्हणाला होतात... मोठ्ठी माणसं अशी बिनधास्त बोलू शकतात हे कळल्यामुळ मी आणि माझे मित्र तुमच्यावर खूष झालो होतो. तुम्ही दोन गमतीशीर ओळी शिकवल्या होत्या...? तुला माहिती आहे इवान, डॉक्टरनं आणि मी त्या पुन्हा म्हणून पाहिल्या.” “कुठल्या हो आजोबा? मला पण सांगा ना.” “उत्तमे ढमढमे पादे, टाराटूरीचे मध्यमे पादांनाम फुस्कुली राणी, तस्य घाणी न जायते...”

  आजोबांनी शब्दाशब्दावर जोर देत ओळी श्लोकाप्रमाणे म्हणून दाखवल्यावर इवानला हसू आवरेना. जोरानं हसताना आजोबा आणि नातू दोघांच्याही पोटात खळबळ झाली. इवाननं बुडातून तर आजोबांनी तोंडातून गॅस सोडला. आजूबाजूला कुणी असेल तर पादण्याचा आवाज दबका काढण्याची धडपड, तो दाबला तर लांबत जाणारा फुग्याची हवा सोडल्यासारखा आवाज, पोटात गॅस दंगा करत असताना अंगाची एक बाजू किंचित उचलून त्याला वाट करून देणं, फटाक्याच्या फुसक्या बारसारखे सोडलेले बार आणि मग इकडंतिकडं बघून कुणी ऐकलं नाही ना हे पाहणं अशा कितीतरी गंमती आजोबा आणि इवानच्यात रंगल्या. कधीकधी पोटात नुसतंच काहीतरी हलत, डर्रडर्र, कँवकँव आवाज करतं त्याचीही चर्चा झाली. इवानला मग उत्तानपाद राजाची गोष्ट आठवली म्हणून त्यानं विचारलंही, की आजोबा या राजालाही हा प्रोब्लेम होता का हो, म्हणून त्याचं नाव उत्तानपाद ठेवलं त्याच्या आईनं?

  मोकळा होत होत मजेत आल्यावर इवाननं शाळेतला चिडवाचिडवीचा सगळा किस्सा सांगितला आणि विचारलं, “बघा हो आजोबा, ढेकर दिल्यावर पण गॅसच जातो आणि पादल्यावर पण गॅसच जातो. तरीही लोक ढेकराला हसत नाहीत आणि खालून जरा टूरटूर झालं तर हसतात... मला खूप राग येतो...”

  “तेच तर सांगतोय तुला. डॉक्टरनं मला सांगितलं की आवाजाची तर गंमत वाटतेच लोकांना, पण घाणेरडा वास येतो म्हणून चिडवलं जातं रे. ढेकर देतो तेव्हा तोंडातून एकटा कार्बनडाय ऑक्साईड जातो... अन्न नीट न पचल्यामुळ किंवा जेवताखाताना सतत बोलल्यामुळ पोटात गॅस जमा होतो. न पचलेलं अन्न कुजत आणि त्यातून गॅस बाहेर पडतो...त्यात मिथेन, कार्बनडाय ऑक्साईड, ऑक्सिजन, हायड्रोजन आणि नायट्रोजन असे पाच वायू असतात... म्हणून बुडाकडनं गॅस जातो तेव्हा नाकाला झोंबणारा उग्र वास येतो... पण जर भरपूर कोशिंबीरी खाल्ल्या, भाज्या खाल्ल्या... भरपूर पाणी प्यायलं तर पाचनसंस्था नीट काम करायला लागते आणि हे सगळं कमी होतं... टूरटूर वाजलं तरी त्यात तोंड लपवण्यासारखं काही नाही...’’

  ``आजोबा, असं म्हणाला तो डॉक्टर..?. गॅस दाबला तर त्रास होईल म्हणाला?’’ ``उचकी, ढेकर, पादण मुद्दाम दाबू नका, शरीराचं ऐका म्हणाला. माझं टेन्शन कमी झालं त्यामुळं. कवळी आहे तर अन्न नीट चावून खायचा आळस करू नका, असंही म्हणाला बेटा!” “हाहाहा... आजोबा! तुम्ही पण चावून खाण्याचा आळस करता आणि मला सांगता काय की बत्तीस वेळा चावून खा! बरं झालं डॉक्टरच तुम्हाला रागावले.”

  “पण आता शाळेत तोंड एवढूसं करून बसलास तर मी तुला रागवेन... एक नवीन म्हण तयार करूया आपण, ‘लाजला तो संपला...’ – अरे आहेस कुठं, तुला माहिती आहे अंतराळवीरांच्या स्पेस स्टेशनसाठी म्हणे त्यावेळी एकोणीस मिलियन की कितीतरी कोटींचा संडास बांधला होता... तो तोपर्यंत जगातला सर्वात महागडा संडास होता... एवढे पेपरात फोटो येतात, अवकाशात काम करायला मिळत म्हणून संडासाला बुट्टी मारू म्हणले नव्हते अंतराळवीर! आणि तू...”

  तेवढयात आजोबांच्या बुडाखालून पिर्रपिर्र असा नाजूक आवाज आला... गाल जबड्यात ओढून त्यांनी गच्च डोळे मिटले नि म्हणाले, “सॉरी इवान...” इवान कुजबुजला...’लाजला तो संपला!’

  -सोनाली नावांगुळ

 • हिरवाईत लपलेली रंगीत दुनिया

  On 24th July 2020, Children Magazine

  पाऊस पडला की अगदी आठवड्याभरातच आपल्या आजूबाजूचं चित्र हिरवंगार होतं. कवी ना. धों. महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा!’ मग हे सृष्टी लावण्य खुलतं कसं? हे समजून घेऊया जिल्पा निजसुरे यांच्या लेखातून!'वयम्' मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचा आणि तुम्ही काय काय नवीन पाहिलंत ते जरूर कळवा-

 • रात्री उडणारे ‘पतंग'

  On 21st July 2020, Children Magazine

  दि.१८ ते २६ जुलै हा आठवडा भारतात National Moth week म्हणून साजरा होत आहे. फुलपाखरांचे चुलतभाऊ म्हणता येतील अशा पतंगांच्या जगाची आम्हांला ( मी आणि युवराज गुर्जर Yuwaraj Gurjar) ओळख झाली, ती येऊरला अचानक दिसलेल्या अॅटलास मॉथ मुळे. डॉ. अरूण जोशी आणि आयझॅक किहीमकर Isaac Kehimkar हे आमचे सुरुवातीचे मार्गदर्शक. जानेवारी २०१५ मध्ये 'वयम्' मासिकासाठी संपादिका शुभदा चौकर यांनी मला संक्रांत विशेषांकात 'पतंगां'वर लेख लिहायला सांगितला, तो लेख म्हणजे- ‘रात्री उडणारे पतंग’. ‘राष्ट्रीय 'पतंग' महोत्सव २०२०’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाचकांसाठी आम्ही शेअर करतोय

 • खमंग सुगंध मातीचा!

  On 17th July 2020, Children Magazine

  गंध आणि आठवणी याचं एक छान नातं आहे. हा गंध बसल्याजागी आपल्याला स्थळ-काळ कोणत्याही मर्यादेशिवाय कुठेही घेऊन जातो. आठवा बघू तुम्हाला जुन्या आठवणी करून देणारे वेगवेगळे गंध! एक गंध तर सगळ्या मुला-माणसांना धुंद करतो तो म्हणजे पहिल्या पावसानंतर पसरणारा मातीचा गंध... त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी वाचू या पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शरद काळे यांचा लेख! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आज या नव्या माध्यमात प्रसिद्ध करत आहोत.

  पहिल्या पावसात भिजताना मातीचा सुवास अनुभवलाय तुम्ही? त्याला म्हणतात मृद्गंध. मृदा म्हणजे माती. मातीच्या हा गंध छान खमंग असतो.

 • थेंबू आला भेटीला

  On 14th July 2020, Children Magazine

  गेले काही दिवस पावसाने जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रात हजेरी लावून सगळं वातावरण गारेगार केलंय. पण पाऊस नक्की पडतो तरी कसा? आपल्याला सांगतोय थेंबू! हो हो थेंबू ! थेंबूची ही छानशी गोष्ट. या थेंबूला आपल्यासाठी बोलका केलाय ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके यांनी! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख खास बाल-किशोरांना वाचायला पाठवत आहोत.

  मित्रांनो, मी आलोSSS मी... पावसाचा थेंब!

 • पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

  On 7th July 2020, Children Magazine

  काय, नवीन पाठ्यपुस्तकं पाहिलीत का? शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की पाठ्यपुस्तकं पाहायची ओढ लागते ना? यंदा तर अजून शाळा सुरू नाही झाल्या, पण पाठ्यपुस्तकं मात्र वेळेत आली. पाठ्यपुस्तक या प्रकारचा शोध कधी, कुणी लावला, पहिलं पाठ्यपुस्तक कधी प्रसिद्ध झालं, माहितीये?... 'वयम्' मासिकाच्या जुलै 2014 अंकात प्रसिद्ध झालेला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांचा हा लेख आज मुद्दाम तुम्हाला वाचायला देत आहोत.

  'नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा' हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी 'नवं पुस्तक' म्हणजे 'पाठ्यपुस्तक'च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन साक्षर झालेल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सर्वाधिक महत्वाचं स्थान असलेली पुस्तकं म्हणजे पाठ्यपुस्तकं!

 • ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!'

  On 4th July 2020, Children Magazine

  यंदा करोनाच्या काळात सर्वत्र ताळेबंदी असूनही SSC बोर्डाची पाठ्यपुस्तके वेळेत तयार झाली. ती वेबसाइटवर आली. काही मुलांच्या हातातही आली. पाठ्यपुस्तक हे शालेय अभ्यास शिकण्याचं महत्त्वाचं माध्यम! पाठ्यपुस्तकं कोण, कशी तयार करतं? जाणून घेऊया? ‘वयम्’ मासिकाच्या जुलै 2014च्या अंकातला लेख आहे हा! ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!' “स्थायू, द्रव आणि वायू अशा पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. पेटलेली मेणबत्ती स्थायू अवस्थेत असते, तिच्यापासून ओघळणारे मेण द्रव अवस्थेत, तर ज्योतीतील जळणारे मेण वायू अवस्थेत असते…’

 • ‘वयम्’च्या अनुभव लेख उपक्रमावर आधारित शैक्षणिक लेख, आज 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संपदकीय पानावर

  On 19th June 2020, Children Magazine

  पाठ घेण्यापेक्षा पाठबळ द्या !

  सध्या मुलांच्या शाळा निदान ऑनलाइन पद्धतीने सुरू व्हाव्या, असा अट्टहासी सूर आळवला जात आहे. करोना-काळात जणू मुलांचे शिक्षण थबकले आहे आणि शिक्षण-विरहित पोकळीत ती जगत आहेत, अशी चिंता काहींना वाटत आहे. खरोखरच अशी स्थिती आहे का? प्रत्यक्ष शाळा बंद असली तरी मुलांचे शिकणे बंद पडले आहे का? या काळात अनेक मुलांनी नव्या क्षमता कमावल्या, नवी कौशल्ये आत्मसात केली, त्यांना नव्या जाणिवा झाल्या- ही शक्यता आपण लक्षात का घेत नाही?

  येनकेन प्रकारे शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील पाठ मुलांसमोर सादर केले तरच शिक्षण होते, या गृहीतकापलीकडे आपण शिक्षणाचा विचार केला तर नव्या शक्यता लक्षात येऊ शकतात. अगदी पाठ्यपुस्तक या महत्त्वाच्या व मूलभूत शिक्षण-साधनाला प्रमाण मानूनही मुलांना शिकण्यासाठी चालना देण्याच्या अनेक नव्या शक्यता आपण या काळात आजमावू शकतो.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 16

  On 12th June 2020, Children Magazine

  तीव्र संवेदनशीलता

  नवनवीन पदार्थ खायला कुणाला आवडत नाही? मुलांना तर वेगवेगळं, चटकदार खायला हवच असतं ना! मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आपण गरजा आणि चैन यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे, याची जाणीव या मुलांनाही लख्खकन् झाली! मुलांची संवेदनशीलता किती तीव्र आहे बघा!! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 16.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 8th June 2020, Children Magazine

  संयमाची रुजवण

  मुलांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते मिळण्याची सवय बहुतांश घरांतून लागलेली असते. लॉकडाउनमुळे त्यांना जाणीव झाली की, आपल्याला जे जे हवेसे वाटतेय ते आत्ता मिळू शकणार नाही. आहे त्यात समाधान मिळवावे लागेल. कौतुक हे, की मुलांनी हाही धडा आनंदाने आत्मसात केला या काळात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 15.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 2nd June 2020, Children Magazine

  शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  “आजच्या पिढीला शिस्त नाही,” असा आरोप मोठी माणसं अनेकदा करतात. हा आरोप सपशेल खोटा पाडलेली अनेक मुलं भेटली आम्हांला... अर्थात त्यांच्या पत्रांतून! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा, या मुलांनी गेल्या दोन महिन्यांत किती गोष्टी करून पाहिल्या... त्याही अगदी शिस्तीत! कोण म्हणू धजेल की आजची मुलं बेशिस्त आहेत?

  आज वाचा भाग- 14.

 • बेगमीचा काळ !

  On 27th May 2020, Children Magazine

  बेगमीचा काळ !

  करोना सुट्टीच्या काळात बच्चे कंपनी पापड, शेवया असे बेगमीचे पदार्थही बनवू लागली. मुळात बेगमी म्हणजे काय, ती का करायची, हे या काळाने शिकवले त्यांना! आणि घरच्यांशी मनसोक्त गप्पा मारण्यातून त्यांना कितीतरी नव्या जाणिवा झाल्या... हीही बेगमीच, त्यांना पुढच्या आयुष्यात पुरेल अशी!!

  …‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात एव्हाना शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 13.

 • घरोघरी छोटे शेफ!

  On 22nd May 2020, Children Magazine

  घरोघरी छोटे शेफ!

  स्वयंपाकघर ही एक महत्त्वाची प्रयोगशाळा. पण व्यग्रतेमुळे मुलांना या घरच्या शाळेत वावरायला वेळही नसतो आणि वावही नसतो. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे मुलांचे पाय स्वयंपाकघरात खेचले गेले. लुडबूड करता करता ही मुले किचन चॅम्पियन झाली की! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात जी शेकडो मुले लिहिती झाली, त्यांतील अनेकांनी त्यांच्या ‘शेफ’गिरीबद्दल लिहिलंय!

  आज वाचा भाग- 12.

 • निवांत काळातील निरीक्षण

  On 20th May 2020, Children Magazine

  एरव्ही दुर्मीळ असलेला वेळ मिळाल्यावर मुलं बारीक निरीक्षण करतात. अनोखे अनुभव मनापासून उपभोगतात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. आज वाचा भाग- 11.

 • बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन

  On 19th May 2020, Children Magazine

  बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन
  श्री. हेमंत मोने

  शुक्रवार दि. 22 मे 20 रोजी सायंकाळी पश्चिमेकडे बुध आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे एकमेकांजवळ दर्शन होईल. त्या दिवशी संध्याकाळी 7.10 वा. सूर्यास्त होईल.शुक्र खूपच तेजस्वी असल्यामुळे सुर्यास्तानंतर 5—10 मिनिटांतच दिसू लागेल. त्यानंतर 7.35 चे सुमारास संधिप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल आणि मग शुक्राच्या डाव्या हातास (दक्षिणेस ) सुमारे एक अंशावर बुध ग्रह व्यवस्थित दिसेल. या दोन ग्रहांची युती मृग नक्षत्रात होत आहे.मृगातील काक्षी (Betalguse ) हा लाल तारा, सारथी तारका पुंजातील अग्नी (Elnath) व रोहिणी (Aldeberan) यांच्या त्रिकोणात शुक्र आणि बुधाचा मुक्काम असेल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 10

  On 15th May 2020, Children Magazine

  विस्मृतीतील कलांची ओढ !

  मोकळा वेळ ही पर्वणी वाटलीये मुलांना. शाळा, होमवर्क, ट्यूशन क्लास यांनी गच्च झालेल्या दिवसांत मुलांना छंद जोपासायला वेळच मिळत नाही. भरतकाम, शिवणकाम, बागकाम या कला तर फार मागे पडतात. करोनाच्या सुट्टीत काही मुले या विस्मृतीतील कलांकडे वळली. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमामुळे ही मुले लिहिती झाली. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 10.

 • तीन ग्रहांचे दर्शन

  On 12th May 2020, Children Magazine

  ‘वयम’ वाचकांनो, पहाटे उठून जरा आकाशात बघा. गुरु, शनी व मंगळ सध्या आपल्याला सहजपणे दर्शन देत आहेत. पहाटे 5 चे सुमारास एकाच वेळी आकाशात तीन ग्रहांचे सुंदर दर्शन होते आहे. त्यासाठी द्विनेत्री, दुर्बिण अशा कोणत्याही साधनाची जरुरी नाही. आपले डोळे त्यासाठी समर्थ आहेत. आता हे ग्रह कसे पहायचे ते सांगतो. पहाटे 5 ते 5.30 ही वेळ सर्वात उत्तम. दक्षीणेकडे तोंड करा. तुमच्या उजव्या हाताकडून डाव्या हाताकडे (पश्चिमेक्डून पूर्वेकडे ) क्रमाने गुरु, शनी व मंगळ यांचे दर्शन होईल. गुरु या तिघांमध्ये तेजस्वी आहे. गुरु—शनी एकाच नजरेत येतात. या दोघांपासून मंगळ डाव्या हातास (पूर्वेकडे) थोडा दूर आहे. मंगळवाऱ दि. 12 ते शनिवार दि.16 पर्यंत निरीक्षण केल्यास आकाश दर्शनाबरोबरच चंद्राचे सरकणेही लक्षात येईल. या काळात ग्रहांच्या स्थितीत लक्षात येण्यासारखा कोणताच बदल होणार नाही. मंगळवाऱ दि. 12 च्या पहाटे चंद्राजवळ गुरु व शनी सहज ओळखता येतील. बुधवार दि. 13 रोजी चंद्र शनीच्या जवळ पोहोचलेला असेल. गुरुवार दि.15 रोजी चंद्र मंगळाला भेटेल. शुक्रवार दि. १६ रोजी चंद्राच्या रेषेत उजवीकडे (पश्चिमेस) अनुक्रमे मंगळ, शनी आणि गुरु यांचे सुरम्य दर्शन होईल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 8

  On 7th May 2020, Children Magazine

  घरच्या घरी, कित्तीतरी! घरी असतानाही खूप काही शिकता येतं, याचे धडे या काळाने मुलांना दिले. मुलांनी घराची प्रयोगशाळा केली आणि पापड, केकपासून सॅनिटायझरपर्यंत काय काय करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमातील भाग 8 मध्ये मुलांच्या मनमुराद प्रयोगांबद्दल वाचा. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 7

  On 5th May 2020, Children Magazine

  मदत घेण्याची कला!

  अचानक भरपूर वेळ मिळाल्यावर तो कारणी लावण्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची हे, ही मुलं न शिकवता शिकली. आपले शिक्षक, आजी-आजोबा, दादा-ताई, शिबिर किंवा क्लब चालवणारी त्यांच्या जिव्हाळ्याची व्यक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा हात धरून त्यांनी नवं काहीतरी करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 6

  On 30th April 2020, Children Magazine

  मुलं वाचत नाहीत.. त्यांना अभ्यास नकोसा वाटतो... ही गृहितकं चुकीची आहेत. निदान ‘वयम्’ मासिकाशी निगडित असलेली मुलं तरी छान वाचतात, स्वतः स्वतःला हवं ते आवडीने शिकतायत. त्यासाठी मनापासून अभ्यास करतात. संधी, वेळ आणि वाव मिळताच ही मुलं किती काय काय करताहेत, बघा! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 5

  On 28th April 2020, Children Magazine

  मुलांना एरव्ही मोकळा वेळ मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. शांत, निवांत वेळ मिळताच ही मुले किती वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, बघा. वयम् वाचक मुलांच्या अनुभव-लेख मालिकेचा हा 5वा भाग!

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 4

  On 22nd April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 3

  On 20th April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, तुम्ही ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 2

  On 14th April 2020, Children Magazine

  करोना विषाणूमुळे घरातच वेळ घालवत असताना आपण किती वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो, हे मुलांकडून समजून घेण्यासारखे आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’च्या वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहेत. सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली अशा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व-पश्चिम सीमाभागांतूनही मुलांचे अनुभव-लेख आले आहेत. या संभ्रम-काळाबद्दल वाटणारी हुरहूर, चिंता आपल्या लेखनातून ही मुलं प्रकट करत आहेत. रडत, कंटाळत न राहता त्यांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे. त्यांचे अनुभव, नव्या जाणिवा त्यांच्याच शब्दांत, पण थोडक्यात समोर ठेवणारी ही अनुभव-मालिका.. वाचताय ना?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 1

  On 9th April 2020, Children Magazine

  घरोघरीची मुले सध्या घरी आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे अचानक मिळालेली सुट्टी शिवाय सर्व कुटुंबीयही घरी, अशा या काळात मुलांनी काय नवे अनुभव घेतले, त्यांना कोणत्या नव्या जाणिवा झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी ‘वयम्’ मासिकातर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख वाचायला मिळत आहे. त्यात संभ्रम-काळाबद्दल मुलांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यात हुरहूर, काळजी, चिंता अशा भावना स्वाभाविकपणे प्रकट झाल्या असल्या तरी बहुतांश मुलांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे.

 • शंकू ते मेंदू – आपला रंगप्रवास

  On 12th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - मानवी डोळ्यांना रंग नेमके कसे ओळखता येतात, यावर आतापर्यंत बरीच संशोधने झाली आहेत. काही संशोधने चालू आहेत. त्या संशोधनांतून कितीतरी रंगतदार शोध लागले आहेत... आपल्या जीवनात रंगच नसते, सगळं काही काळं-पांढरं असतं तर किती कंटाळवाणं झालं असतं, नाही का ! नशीब, आपल्या सभोवतालीच निसर्गानेच किती रंगांची लयलूट केली आहे. सरत्या पावसाच्या संध्याकाळी आभाळात दिसणारी इंद्रधनूची कमान त्यावरील ता ना पि हि नि पा जा किंवा VIBGYOR आपण आनंदाने पाहू शकतो कारण आपले डोळे आणि त्यांना आज्ञा देणारा मेंदू !

 • नैसर्गिक रंगात रंगलो आम्ही!

  On 11th March 2020, Children Magazine

  रंग कोणाला नाही आवडत ? होळी, दहीहंडी अशा सणांवेळी आपण मोठ्या प्रमाणात रंगांशी खेळतो. पण हे रंग बनतात कसे? काही वेळा हे रंग अपायही करतात. मग कोणते रंग चांगले? वाचा मार्च २०१६ च्या ‘वयम्’ अंकातील उद्योगभेटीचा वृत्तान्त - रंगात रंग कोणता? म्हणजेच Colour colour which colour? हा खेळ आपण तुम्ही खेळलाय? हा खेळ खेळताना जो रंग आपल्याला शोधायला सांगितला आहे तो रंग शोधायला आपण आपल्या आजूबाजूला पळतो आणि तो रंग सापडला की त्याला हात लावून धरतो. तो रंग शोधेपर्यंत जो आउट होईल त्यावर राज्य येते. यावेळी निसर्गातील अनेक रंगाची जणू उजळणीच चाललेली असते.

 • रंगांची बेरीज-वजाबाकी

  On 10th March 2020, Children Magazine

  सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी गर्रकन फिरवली की, हा पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र काळाकुट्ट रंग होतो. असे का? आपल्याला रंग कसे दिसतात?.. वाचा हा लेख - “आई, असं का होतंय?” नीलने आईला ओढतच बाल्कनीत नेलं. “इथे बघ! आम्ही ही सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी बनवली. ती रंगवताना आम्ही बशीत त्या साती रंगांचे वेगवेगळे ठिपके घोटवले होते. आता ही भिंगरी गर्रकन फिरली की, हा असा मस्त पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र हा बघ असा काळाकुट्ट रंग झाला.” “असं का झालं, काकू?” नीलच्या मित्राला, अर्णवलाही, हाच प्रश्न पडला होता.

 • अग्नि-उत्सव!

  On 9th March 2020, Children Magazine

  शब्दांनाही नाती असतात. ती समजून घेण्यात मजा असते. या लेखात ‘होळी’ आणि ‘अग्नी’ या शब्दांची नातीगोती जाणून घेऊया. `होळी रे होळी पुरणाची पोळी’, `आयी होली आयी, सब रंग लायी’ या अशा ओळी वाचून गेल्या वर्षी साजऱ्या केलेल्या होळी या सणाच्या कितीतरी आठवणी मनात जाग्या झाल्या असतील ना तुमच्या ? आणि आता तुम्हाला होळी पेटल्यावर तडतडतडतड वाजत आसमंताला भिडणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा, होळीच्या गरम गरम हाळा, होळीत टाकलेल्या नारळाच्या खमंग भाजक्या खुरड्या मस्त स्वादिष्ट पुरणपोळी तुमच्या बरोबरीने काकामामांनी ठोकलेल्या आरोळ्या आणि मारलेल्या बोंबा आणि दुसऱ्या दिवशी होळीच्या रंगांनी रंगवलेली बाळगोपाळ दोस्त मंडळी.

 • प्राण्या तुझा रंग कसा ?

  On 4th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - प्राण्या-पक्ष्यांचे रंग किती वेगवेगळे असतात ना? रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो) छान गुलाबी का? मोराचा मूळ रंग म्हणे तपकिरी असतो पण आपल्याला तर तो मोरपिशी दिसतो... असे का?
  प्राण्या तुझा रंग कसा ? आणि प्राण्या तो असा का ? या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याला शोधताना या पृथ्वीवर असणाऱ्या विविध सजीवसृष्टीत निसर्गाने किती विचारपूर्वक रंगांची उधळण केली आहे, ते लक्षात येते. प्राण्यांच्या अंगावर दिसणारे रंग हे त्यांच्या कातडीत, केसात, लवेमध्ये किंवा पिसांत असणाऱ्या रंगद्रव्यामुळे दिसतात.

 • रंगांची ओळख

  On 3rd March 2020, Children Magazine

  इंट्रो- आपण रंग कसे काय ओळखू शकतो? आपल्या शरीरात अशी कोणती यंत्रणा आहे, जी आपल्याला रंग ओळखायला मदत करते? रंग ओळखणे ही काही सोपी क्रिया नाही. नीट समजून घ्या हं. या शास्त्रज्ञ काकानी आपल्याला खूप सोपं करून सांगितलय हे विज्ञान. आपल्याला रंग कसे शिकवले जातात? तर हिरवा रंग गवताचा. म्हणजे तर गवत ज्या रंगाचं असतं तो हिरवा. पण मग पोपटाचाही हिरवाच कसा, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. कारण त्या दोन रंगांमध्ये फरक असतो. तेव्हा रंगांची ओळख पटायची तर त्या रंगांचा अनुभव त्याला घ्यावा लागतो. आपल्या डोळ्यांनी तो रंग पाहिल्याशिवाय त्याची ओळख पटणं तसं कठिणच आहे.

 • सत्याचा शोध

  On 28th Feb 2020, Children Magazine

  मित्रांनो, आपल्या सार्‍या भारतीयांसाठी फेब्रुवारी महिना हा महत्त्वाचा आहे. याचं कारण याच महिन्याच्या २८ तारखेला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' देशभर साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी त्या दिवशीचं म्हणून एक घोषवाक्य जाहीर केलं जातं आणि त्या दिवशी देशभर होणारे कार्यक्रम त्या घोषवाक्याच्या अनुषंगानं केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, विविध संशोधन संस्था यांच्यातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, संशोधक भाग घेतात. हा दिवस साजरा करायला सुरुवात झाली, ती १९८६ सालापासून.

 • साहित्यातील कोलंबस!

  On 27th Feb 2020, Children Magazine

  ज्यांच्या नावाचा एक तारा अथांग तारांगणात अक्षय विराजमान आहे असं एक

  आदरणीय नाव - कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज. अर्थात –‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार प्राप्त विष्णू वामन शिरवाडकर. जनमानसातले तात्यासाहेब! कवी, साहित्यिक अनेक असतात; पण ज्यांचे शब्द समाजाला जगण्याची प्रेरणा देतात; काळोखात ठेच लागल्यानंतर फुंकर घालतात व पुढील वाटचालीसाठी प्रकाश देतात, असे साहित्यिक विरळा असतात. आपले वि.वा.शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे शब्दप्रभू.