• सदाशिवचा भन्नाट पराक्रमची ऐतहासिक कथा - फक्त वयम् मराठी मासिकात

  By Wayam Magazine, On 12th April 2021, Children Magazine

  सदाशिव सैनिक कसा झाला, याची गोष्ट तुम्ही गेल्या महिन्याच्या वयम् मध्ये वाचली असेल. आता वाचा सदाशिवच्या पराक्रमाबद्दल-

  पावसाळ्याचे दिवस तोरणागडावर सदाशिवने मजेत काढले. जिऊमहाला त्याला तलवार चालवायला शिकवी. शिवाजीची आई जिजाबाई त्याच्यावर खूप प्रेम करायची. शिवाजी महाराजांचे सैनिक म्हणजे जणू सगळा एक परिवारच होता.

  सह्याद्रीच्या पायथ्याशी पाऊस भरपूर असायचा. नद्यानाले ओसंडून जायचे. त्यामुळे पावसाळयात सैन्य, दारुगोळा घेऊन बाहेर पडणं मुश्किल होई. सगळीकडे हिरवे डोंगर दिसत असत. या डोंगरांपलीकडे सदाशिवचं गाव होतं.

  असेच एकदा जिजाबाई आणि शिवबा पट खेळत होते. आईने मुलाजवळ नव्या गडाची इच्छा सांगितली- गडाचं नाव ‘रायगड’ ठेवायचं ठरवूनही टाकलं. तानाजी, येसाजी जवळच बसले होते. सदाशिव आपल्या जीव की प्राण असलेल्या तलवारीला चाचपत इकडे तिकडे हिंडत होता. एवढ्यात त्याचं लक्ष दुरून येणा-या घोड्याच्या टापांच्या आवाजाकडे गेलं आणि नीट निरखून पहातांच त्याला एक स्वार चिलखत घालून वेगाने गडाकडे येत असलेला दिसला. पट खेळत असलेल्या शिवबाला हाका मारून त्याने तटाजवळ यायला सांगितलं. दोन्ही मित्रसुद्धा शिव्बाबरोबर उठून आले. स्वार जरी दूरवर होता तरी नीट न्याहाळल्यावर तो रत्नाजी असावा असं त्यांना वाटलं. तो येताच त्याच्याजवळचा सुंदर घोडा पाहून सगळ्यांना आश्चर्य वाटलं. “म्हणजे रत्नाजीनं कुठेतरी नक्कीच डल्ला मारलाय आणि काहीतरी सनसनाटी बातमी घेऊन आलेला दिसतोय्.”

  ‘हा रत्नाजी कोण?’ सदाशिवचं कुतूहल वाढत होतं. तेव्हां शिवबानं सांगितलं की, रत्नाजी आपला हेर बनून विजापूरला सैनिक म्हणून रहातो आहे. म्हणजे फक्त तलवार चालवूनच पराक्रम करता येतो असं नाही तर स्वदेशभक्ती अनेक निरनिराळ्या कामांतून सुद्धा करता येते तर! सदाशिवला हळूहळू एकेक गोष्ट कळत होती!!

  शिवाजीनं रत्नाजीला मिठी मारली. येसाजीनंही त्याला मिठीत घेऊन हळूच विचारलं, “एवढा छान घोडा कुठनं मिळवलास?” हसत रत्नाजी म्हणाला, “हा घोडा आहे सेनापती लियाकतखानाचा. त्याच्याजवळ अनेक चांगले घोडे आहेत. मला हुकूम होता सगळ्या घोड्यांना सकाळ-संध्याकाळ फिरवून आणण्याचा, तेव्हा आज सकाळच्या वेळी सर्वात चांगला घोडा निवडून घेऊन मी इकडे आलो.”

  लगेच शिवाजीने म्हटलं, “बरं, आता बातमी काय आणलीयस ती सांग.” “बातमी चांगली नाहीय् राजा. तू पावसाळाभर तोरणगड सोडत नाहीस हे लक्षात घेऊन पाऊस संपायच्या आधीच विजापूरकरांची सात हजार जणांची फौज गडावर चालून येतेय्.. म्हणजे तुम्हांला गडाबाहेर जाऊही द्यायचं नाही आणि गडाला गराडा घालून जवळच्या तोफांनी गोळीबार करून गडाची नासधूस करून टाकायचा त्याचा मनसुबा आहे. त्यांच्या सोबत वीस तोफा आणि शंभर पिंप दारुगोळा आहे.”

  हे ऐकून तिघेही विचारांत पडले. “किती दूर असतील फौजा?” शिवाजीनं विचारलं. “सकाळपर्यंत पंधरा कोसांवर होत्या. बरोबर तोफा असल्याने सैनिक सावकाश येतायत. पंधरा दिवसांपूर्वी आम्ही बाहेर पडलो. पण नक्की कुठे जातोय ते माहीत नव्हतं. काल रात्री तंबूत बैठक भरली होती, दारू कोंबडीचा बेत होता. तेव्हा त्यांच्या बोलण्यातनं तुम्हाला गडावर अडकवायचा बेत ऐकला आणि बस्, सकाळी कुणी उठायच्या आंतच मी तिथून निसटलो.”

  ब-याच वेळाने शिवाजीनं विचारलं “मग काय उपाय?”

  तानाजीनं ताबडतोब उत्तर दिलं, “शिवबा, तू सांगशील ते आम्ही करू.” “गडावर आता अडीचशे शिपाई आहेत. सात हजारांच्या फौजेशी आपण लढणं शक्य नाही. शिवाय त्यांच्याजवळ तोफा आहेत तर आपल्याजवळ साधी बंदूकसुद्धा नाही. तेव्हा मला दोन मार्ग दिसतायत. एक गड सोडून पळून जायचं. त्यामुळे जीव वाचला तरी गड त्यांच्या ताब्यात जाईल आणि दोन, गडाचे दरवाजे बंद करून बसणं... पण त्यांच्याजवळ वीस तोफा आहेत- गड छोटा आहे, तोफा डागून त्याची धूळधाण क्षणांत करू शकतील.” सगळीजणं शिवाजीच्या तोंडाकडे बघत राह्यले.

  शेवटी येसाजीनं विचारलं, “या दोन्हींपेक्षा तिसरा काही उपाय नाही का?” “मला एक युक्ती सुचलीय्- आता आपला भरवसा दारूगोळ्याच्या पिंपांवर.” शिवाजीने असे म्हणतांच सर्वांनी विचारलं, “दारूची पिंप?” हलक्या आवाजात शिवाजीने आपली कल्पना मांडली. ऐकून सर्वजण उत्साहाने भरून गेले. “मी जाणार मोहिमेवर...” म्हणून नाचायला लागले.

  “हा छोटा सदाशिवच जाईल. हा दिसतो छोटा, मिसरूडसुद्धा फुटलेली नाही. पण डोकं चांगलं चालतं याचं,” सदाशिवच्या पाठीवर थोपटत शिवबा म्हणाला. सदाशिव स्वत:ला धन्य धन्य समजू लागला. शिवबा सर्व गोष्टी त्याला समजावून सांगू लागला.

  दुस-या दिवशी सूर्य उगवण्याआधीच गडाचा दरवाजा उघडला गेला आणि शेळ्यांचा कळप घेऊन सदाशिव बाहेर पडला. अंगावर मळका सदराचड्डी. उजव्या हातांत गुरांना हाकण्यासाठी काठी; त्या काठीची मूठ होती लोखंडी. दुस-या हातांत सुंभाची गुंडाळी. शेळ्या हाकत सदाशिव बाहेर पडला. जीजाबाईंसाठी गडावर १५-२० शेळ्या पाळल्या होत्या. रोजच्या गुराख्याऐवजी आज सदाशिव गुराखी झाला.

  पावसाळी दिवस असल्याने दगडाखडकांतनं थोडीशी हिरवळ दिसत होती. गावातच वाढल्याने सदाशिवला शेळ्या, गुरं चरणीला नेणं नवीन नव्हतं. पण रत्नाजीने सांगितल्या दिशेने त्याला कसलीच हालचाल दिसत नव्हती. दिवस वरवर चढत होता आणि सदाशिवने बरीच लांब मजल मारली होती. चकमकीचा (गारगोटी) एक दगड त्यानं शोधून काढला. तो जपून ठेवला. आणखी लांब गेल्यावर कसल्यातरी आवाजाने त्याने कान टवकारले.

  थोड्याच वेळात घोड्यांच्या टापांचे आवाज जवळ येऊ लागले. म्हणजे घोडदळ पुढे आणि नंतर पायदळ येत असणार. हळूहळू त्यामागच्या बैलगाड्यांतनं वीस तोफा येत असाव्यात. एकेका गाडीला ८-८ बैल! एवढी माणसं, घोडी, बैलगाड्या सदाशिवनं आजवर पाह्यल्या नव्हत्या. दुपारनंतर विजापुरी फौजा गडाच्या पायथ्याशी ऐसपैस पसरल्या. त्यांनी तंबू ठोकले होते. मधोमध होता सेनापतीचा डेरा. सभोवताली आचारी, पाणक्ये, नोकर, चाकर यांची लगबग दिसू लागली होती. छावणीच्या पिछाडीला भटारखाना- सर्वत्र फौजेच्या जेवणाची व्यवस्था. सेनापतीच्या तंबूसमोर गालिचा, दिवाण, तक्के पसरले. लियाकतखान लोडाला टेकून बसले. त्यांची दृष्टी लागली गडाकडे. “काय? पकडलं की नाही डोंगरच्या चुह्याला (उंदराला)? नाही ना जमलं काढायला त्याला? लगेच इमानी सेवक बडबडला, “हुजूर, त्याला वेळच कुठे मिळाला पळायला? गडाचे दरवाजे उघडे थोडेच आहेत!”

  “शिवाजीचं मला काही सांगू नकोस. महाधूर्त आहे तो! पण यावेळी मात्र पळाला नक्की नाहीये. हेरानंच तशी बातमी दिलीय् ना !” तेवढ्यात एक फौजदार सलाम ठोकत सांगू लागला- “हुजूर, दारूगोळयाची पिंप छावणीच्या मागे ताडपत्र्यांखाली झाकून ठेवलीयत. तोफा मात्र बैलगाड्यांतून उतरवल्या नाहीत. आता काय आज्ञा आहे?” “संध्याकाळ उलटून गेलीय्. तोफा राहू द्या तशाच. नाहीतरी त्या गडासमोरच न्यायच्या आहेत. बाकी आत्ता विशेष काही नाही. पहारा मात्र जोरात असू द्या.”

  सेनापतींचा हुक्का चालू होता. एवढ्यांत, ‘म्यां SS’ असा शेळ्यांचा आवाज ऐकून ते दचकले. बघतात तर सगळेजण त्या शेळ्यांच्या आवाजाने हसत सुटले. तो आवाज जवळजवळयेऊ लागला. एक पोरगेलासा तरुण त्या शेळ्यांना हाकत येत होता. त्याच्या कमरेला होती काथ्याची दोरी. त्याला ढकलत खिदळत शिपाई येत होते. ही शेळ्यांची वरात बघायला गर्दी होत होती. कमरेची दोरी खेचत शिपाई सेनापतीसमोर आला, “हुजूर, हा छोकरा शेळ्यांसकट छावणीच्या मागच्या जंगलांत लपलेला सापडला. याचं काय करायचं? “कोण रे तू?” सदाशिवने भोकाड पसरलं. “घाबरू नकोस. ह्या शेळ्या कुठे मिळाल्या तुला?” आपलं रडं आवरत सदाशिवने म्हटलं, “शेळ्या आहेत गडावरल्या. मी त्या रोज चरायला नेतो.”

  “तू गडावर रहातोस?” “हो.” “का रे, शिवाजी आहे का रे गडावर?” “हो, तर, महाराज आहेत की.” “आणखी कितीजणं आहेत गडावर?” “असतील दोनतीनशे.” “का रे काल बाहेरून कुणी आलं होतं का गडावर?” “मला कसं कळणार? मी तर शेळ्या घेऊन सकाळीच निघतो तो एकदम संध्याकाळीच जातो परत.” “मग आज का नाही गेलास?” “निघालोच होतो. पण तेवढ्यात तुमची ही एवढी माणसं, बैलगाड्या, घोडे दिसले आणि मी घाबरून तिथं लपलो.” सदाशिवाचा गबाळा अवतार पाहून त्याच्या खरं बोलण्याची खात्री लियाकतखानला पटली. “टाका रे ती दोरी सोडून.” शिपायानं दोरी सोडली पण सदाशिव जमिनीवर फतकल मारून बसला आणि रडायला लागला. “काय झालं बाबा तुला आता?” “मला घरी जायचंय्.” “अरे, पण आता गडाचे दरवाजे बंद झालेत. आता कसा जाशील तू?” “पण मला भूक लागलीय ना..” सदाशिव रडत म्हणाला आणि बाकीचे लागले हसायला.

  “जा रे त्याला घेऊन, पोटभर खायला द्या आणि त्याच्या शेळ्या द्या पाठवून भटारखान्याकडे.” सेनापतींनी हुकूम दिला. ज्या शिपायानं सदाशिवला धरून आणलं होतं तोच शिपाई त्याला भटारखान्याकडे घेऊन निघाला. “याला खायला द्या. हुकूम आहे.”

  “कोण रे हा?”

  “तुला नसत्या चौकश्या कशाला हव्यात? सांगितलंय् तेवढ कर.” शिपाई गेला निघून आणि सदाशिव एकटा पडला. आपल्या शेळ्याना भटारखान्यात भारती केलय, हे जाणवून त्याला वाईट वाटलं, पण कमरेची दोरी आणि हातातली काठी सांभाळत इकडेतिकडे निरखत तो हिंडत राहिला. हं, ही बहुतेक छावणीची मागची बाजू असावी. थोड्या अंतरावर बैलगाड्यांच्या रांगा दिसतायत आणि तोफा दिसतायत ठेवलेल्या त्यांच्यावर. दोन्ही बाजूंच्या गाड्यांवर ताडपत्री घातलेली दिसतेय्. दोन दाढीधारी पहारेकरी गस्त घालतायत. हा झाकून ठेवलेला ढीग म्हणजे दारुगोळा असावा. पावसानं किंवा कशानंही भिजू नये म्हणून झाकून ठेवलाय.

  थोड्या वेळाने एका आचा-याने त्याला भाकरी, तुरीचं वरण, काच-या आणि तूप असं जेवण आणून दिलं. सदाशिव पोट भरून जेवला. अजूनही थोडाफार उजेड होता, त्यामुळे त्याने टेहेळणीला सुरुवात केली.

  प्रत्येकजण आपापल्या कामात गर्क असल्याने सदशिवकडे कुणाचंच लक्ष नव्हत. काळोख पडताच त्याने रात्री कुठे पथारी टाकता येईल त्याची जागा शोधली. बैलगाड्यांच्या बाजूला जाऊन ताडपत्रीच्या खाली एका गाडीपाशी आडवा झाला आणि क्षणांत घोरायला लागला. मध्यरात्रीनंतर केव्हातरी सदाशिवला जाग आली. सगळीकडे शांतता आहे हे त्याच्या लक्षात आलं. त्या ताडपत्रीखालून बाहेर डोकावत तो बेत ठरवू लागला. कमरेची दोरी आणि चकमकीचा दगड या दोन वस्तू त्याने चाचपून पाहिल्या आणि पाहरेक-यांच्या हालचाली न्याहाळू लागला. दारूगोळ्यावर दोन पाहरेकरी होते. एका बाजूने एकजण येऊन, दुसरीकडून दुसरा आणि एकमेकांना भेटून ते परत आपल्या दिशेने जात होते. मशालींच्या उजेडात काळोख्या रात्री थोडंसं बिचकत सदाशिव आपल्या जागेवरून रांगतरांगत दारूगोळ्याच्या पिंपांजवळ गेला. ताडपत्री थोडी वर करून त्याच्या आत जाऊन लपला. तेवढ्यात त्याच्याच समोर दोघे पहारेकरी हलक्या सुरात बोलत होते, “काय मिया? गारठलात काय?” “होय रे बाबा, डोंगरातला गारठा जरा जास्तच वाटतो. छानपैकी शेकोटी पेटवूया का? थोडी तरी ऊब मिळेल.”

  “छे रे बाबा, भलतंच काय? एवढा दारुगोळा असतांना शेकोटीचं नावसुद्धा काढू नकोस, जिवंत राह्यचंय ना?” त्यांच्या पायांचे आवाज दूर जातांना ऐकू आले आणि सदाशिव हळूचकन् बैलगाड्यांच्या रांगांत शिरू लागला. पाहरेक-यांच्या पायरवाने तो सावध झाला. ताडपत्री थोडीशी वर करून बघू लागला. हात इकडेतिकडे फिरवत सदाशिवने खात्री करून घेतली की तो नक्की दारूगोळ्यांच्या साठ्याजवळ होता. एवढ्यात ढण्, ठण्, ठण् अशा जोरदार आवाजाने तो दचकला. भयाण रात्री शत्रूच्या छावणीत तो होता आणि छावणीतले तासाचे टोल वाजले होते.

  सदशिवच्या छातीत धड् धड् व्हायला लागलं होतं. त्याच्या हातांत काथ्याच्या दोरीचं एक टोक होतं आणि दुस-या हातांत गारगोटी होती. काठीची मूठ होती लोखंडी; त्यावर तो हळूहळू गारगोटी घासायला लागला. आवाज होऊ न देता घासायचा प्रयत्न होता. घासत असतां ठिणग्या उडायला लागल्या. लगेच काथ्याच्या दोरीचं टोक त्याने त्या ठिणगीजवळ ठेवलं. ठिणगी त्यावर पडू लागताच दोरीवर जाळ धरू लागला. अगदी किंचितच पेटलं, पण हळूहळू दोरीच्या टोकावर चांगलाच जाळ दिसतांच सदाशिवने ते पेटतं दोरीचं टोक दारूच्या एका पिंपावर ठेवलं. दोरी जळत जळत पुढपर्यंत जाईल, मग दारूगोळ्याच्या पिंपांत पोचली की सगळंच पेटून उठेल, एवढा थोरला दारुगोळा म्हणजे सगळी फौज त्यांच्या सामानासकट जिवानिशी जळून जाईल आणि आपलं संकट टळेल, असा विचार सदाशिवने केला.

  ...दोरी जळत असल्याची खात्री करून तो जो धूम पळत सुटला, तो गडावर जाऊन दरवाजा काठीच्या मुठीने ठकठक करू लागला. स्वत: शिवाजीनेच गडाचा दरवाजा उघडून सदाशिवला आंत घेतलं. “काम झालं?” “होय शिवबा.”

  शिवाजीने त्याला घट्ट मिठीत घेतलं. सदाशिवने त्याच्यावर सोपवलेली कामगिरी उत्तम पार पाडली होती.

  हळूहळू सगळेजण गडाच्या भिंतीजवळ जमा झाले. सर्वत्र काळोख गडद झाला होता आणि प्रत्येकाच्या मनात शंका- काथ्याच्या दोरीच्या आधाराने दारुगोळा पेटेल का? शत्रू नामशेष होईल का? कोणीच कोणाशी बोलत नव्हतं. अधीरपणे टक लावून बघत होते... काय होईल?

  ठोSठोS... जोरदार आवाज आले. समोर आगडोंब उसळला. माणसं पळताहेत, आग जोरात पसरते आहे.

  ‘जय भवानी, ‘हर हर महादेव’ म्हणत गडावर सगळे नाचायला लागले. पहाट व्हायच्या आत शिवाजी आपल्या मावळ्यांसकट गडाखाली उतरला.

  -वसुधा पंडित

 • हिरवाईत लपलेली रंगीत दुनिया

  On 24th July 2020, Children Magazine

  पाऊस पडला की अगदी आठवड्याभरातच आपल्या आजूबाजूचं चित्र हिरवंगार होतं. कवी ना. धों. महानोरांच्या भाषेत सांगायचं तर ‘आषाढाला पाणकळा, सृष्टी लावण्याचा मळा!’ मग हे सृष्टी लावण्य खुलतं कसं? हे समजून घेऊया जिल्पा निजसुरे यांच्या लेखातून!'वयम्' मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख वाचा आणि तुम्ही काय काय नवीन पाहिलंत ते जरूर कळवा-

 • रात्री उडणारे ‘पतंग'

  On 21st July 2020, Children Magazine

  दि.१८ ते २६ जुलै हा आठवडा भारतात National Moth week म्हणून साजरा होत आहे. फुलपाखरांचे चुलतभाऊ म्हणता येतील अशा पतंगांच्या जगाची आम्हांला ( मी आणि युवराज गुर्जर Yuwaraj Gurjar) ओळख झाली, ती येऊरला अचानक दिसलेल्या अॅटलास मॉथ मुळे. डॉ. अरूण जोशी आणि आयझॅक किहीमकर Isaac Kehimkar हे आमचे सुरुवातीचे मार्गदर्शक. जानेवारी २०१५ मध्ये 'वयम्' मासिकासाठी संपादिका शुभदा चौकर यांनी मला संक्रांत विशेषांकात 'पतंगां'वर लेख लिहायला सांगितला, तो लेख म्हणजे- ‘रात्री उडणारे पतंग’. ‘राष्ट्रीय 'पतंग' महोत्सव २०२०’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा वाचकांसाठी आम्ही शेअर करतोय

 • खमंग सुगंध मातीचा!

  On 17th July 2020, Children Magazine

  गंध आणि आठवणी याचं एक छान नातं आहे. हा गंध बसल्याजागी आपल्याला स्थळ-काळ कोणत्याही मर्यादेशिवाय कुठेही घेऊन जातो. आठवा बघू तुम्हाला जुन्या आठवणी करून देणारे वेगवेगळे गंध! एक गंध तर सगळ्या मुला-माणसांना धुंद करतो तो म्हणजे पहिल्या पावसानंतर पसरणारा मातीचा गंध... त्याबद्दल जाणून घेण्यासाठी वाचू या पद्मश्री पुरस्कारप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. शरद काळे यांचा लेख! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख आज या नव्या माध्यमात प्रसिद्ध करत आहोत.

  पहिल्या पावसात भिजताना मातीचा सुवास अनुभवलाय तुम्ही? त्याला म्हणतात मृद्गंध. मृदा म्हणजे माती. मातीच्या हा गंध छान खमंग असतो.

 • थेंबू आला भेटीला

  On 14th July 2020, Children Magazine

  गेले काही दिवस पावसाने जवळपास पूर्ण महाराष्ट्रात हजेरी लावून सगळं वातावरण गारेगार केलंय. पण पाऊस नक्की पडतो तरी कसा? आपल्याला सांगतोय थेंबू! हो हो थेंबू ! थेंबूची ही छानशी गोष्ट. या थेंबूला आपल्यासाठी बोलका केलाय ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बाळ फोंडके यांनी! ‘वयम्’ मासिकाच्या जून 2013 च्या अंकात प्रसिद्ध झालेला हा लेख खास बाल-किशोरांना वाचायला पाठवत आहोत.

  मित्रांनो, मी आलोSSS मी... पावसाचा थेंब!

 • पाठ्यपुस्तकांचा इतिहास!

  On 7th July 2020, Children Magazine

  काय, नवीन पाठ्यपुस्तकं पाहिलीत का? शैक्षणिक वर्ष सुरू झालं की पाठ्यपुस्तकं पाहायची ओढ लागते ना? यंदा तर अजून शाळा सुरू नाही झाल्या, पण पाठ्यपुस्तकं मात्र वेळेत आली. पाठ्यपुस्तक या प्रकारचा शोध कधी, कुणी लावला, पहिलं पाठ्यपुस्तक कधी प्रसिद्ध झालं, माहितीये?... 'वयम्' मासिकाच्या जुलै 2014 अंकात प्रसिद्ध झालेला ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ किशोर दरक यांचा हा लेख आज मुद्दाम तुम्हाला वाचायला देत आहोत.

  'नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास मला खूप आवडायचा' हे वाक्य तुम्ही अनेकदा वाचलं/ऐकलं असेल. आत्ता प्रौढ असणाऱ्या अनेकांसाठी 'नवं पुस्तक' म्हणजे 'पाठ्यपुस्तक'च असायचं. कारण बाकी इतर कोणती पुस्तकं हातात पडायचीच नाहीत. शाळेत जाऊन साक्षर झालेल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सर्वाधिक महत्वाचं स्थान असलेली पुस्तकं म्हणजे पाठ्यपुस्तकं!

 • ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!'

  On 4th July 2020, Children Magazine

  यंदा करोनाच्या काळात सर्वत्र ताळेबंदी असूनही SSC बोर्डाची पाठ्यपुस्तके वेळेत तयार झाली. ती वेबसाइटवर आली. काही मुलांच्या हातातही आली. पाठ्यपुस्तक हे शालेय अभ्यास शिकण्याचं महत्त्वाचं माध्यम! पाठ्यपुस्तकं कोण, कशी तयार करतं? जाणून घेऊया? ‘वयम्’ मासिकाच्या जुलै 2014च्या अंकातला लेख आहे हा! ‘पाठ्यपुस्तक कसे घडते!' “स्थायू, द्रव आणि वायू अशा पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. पेटलेली मेणबत्ती स्थायू अवस्थेत असते, तिच्यापासून ओघळणारे मेण द्रव अवस्थेत, तर ज्योतीतील जळणारे मेण वायू अवस्थेत असते…’

 • ‘वयम्’च्या अनुभव लेख उपक्रमावर आधारित शैक्षणिक लेख, आज 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या संपदकीय पानावर

  On 19th June 2020, Children Magazine

  पाठ घेण्यापेक्षा पाठबळ द्या !

  सध्या मुलांच्या शाळा निदान ऑनलाइन पद्धतीने सुरू व्हाव्या, असा अट्टहासी सूर आळवला जात आहे. करोना-काळात जणू मुलांचे शिक्षण थबकले आहे आणि शिक्षण-विरहित पोकळीत ती जगत आहेत, अशी चिंता काहींना वाटत आहे. खरोखरच अशी स्थिती आहे का? प्रत्यक्ष शाळा बंद असली तरी मुलांचे शिकणे बंद पडले आहे का? या काळात अनेक मुलांनी नव्या क्षमता कमावल्या, नवी कौशल्ये आत्मसात केली, त्यांना नव्या जाणिवा झाल्या- ही शक्यता आपण लक्षात का घेत नाही?

  येनकेन प्रकारे शिक्षकांनी पाठ्यपुस्तकातील पाठ मुलांसमोर सादर केले तरच शिक्षण होते, या गृहीतकापलीकडे आपण शिक्षणाचा विचार केला तर नव्या शक्यता लक्षात येऊ शकतात. अगदी पाठ्यपुस्तक या महत्त्वाच्या व मूलभूत शिक्षण-साधनाला प्रमाण मानूनही मुलांना शिकण्यासाठी चालना देण्याच्या अनेक नव्या शक्यता आपण या काळात आजमावू शकतो.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 16

  On 12th June 2020, Children Magazine

  तीव्र संवेदनशीलता

  नवनवीन पदार्थ खायला कुणाला आवडत नाही? मुलांना तर वेगवेगळं, चटकदार खायला हवच असतं ना! मात्र सध्याच्या परिस्थितीत आपण गरजा आणि चैन यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे, याची जाणीव या मुलांनाही लख्खकन् झाली! मुलांची संवेदनशीलता किती तीव्र आहे बघा!! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 16.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 8th June 2020, Children Magazine

  संयमाची रुजवण

  मुलांना पाहिजे तेव्हा पाहिजे ते मिळण्याची सवय बहुतांश घरांतून लागलेली असते. लॉकडाउनमुळे त्यांना जाणीव झाली की, आपल्याला जे जे हवेसे वाटतेय ते आत्ता मिळू शकणार नाही. आहे त्यात समाधान मिळवावे लागेल. कौतुक हे, की मुलांनी हाही धडा आनंदाने आत्मसात केला या काळात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा या मुलांनी करोना-काळात कित्ती गोष्टी करून पाहिल्या...

  आज वाचा भाग- 15.

 • शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  On 2nd June 2020, Children Magazine

  शिस्तशीर मुलांना सलाम!

  “आजच्या पिढीला शिस्त नाही,” असा आरोप मोठी माणसं अनेकदा करतात. हा आरोप सपशेल खोटा पाडलेली अनेक मुलं भेटली आम्हांला... अर्थात त्यांच्या पत्रांतून! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. बघा, या मुलांनी गेल्या दोन महिन्यांत किती गोष्टी करून पाहिल्या... त्याही अगदी शिस्तीत! कोण म्हणू धजेल की आजची मुलं बेशिस्त आहेत?

  आज वाचा भाग- 14.

 • बेगमीचा काळ !

  On 27th May 2020, Children Magazine

  बेगमीचा काळ !

  करोना सुट्टीच्या काळात बच्चे कंपनी पापड, शेवया असे बेगमीचे पदार्थही बनवू लागली. मुळात बेगमी म्हणजे काय, ती का करायची, हे या काळाने शिकवले त्यांना! आणि घरच्यांशी मनसोक्त गप्पा मारण्यातून त्यांना कितीतरी नव्या जाणिवा झाल्या... हीही बेगमीच, त्यांना पुढच्या आयुष्यात पुरेल अशी!!

  …‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात एव्हाना शेकडो मुले लिहिती झाली. त्यातील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 13.

 • घरोघरी छोटे शेफ!

  On 22nd May 2020, Children Magazine

  घरोघरी छोटे शेफ!

  स्वयंपाकघर ही एक महत्त्वाची प्रयोगशाळा. पण व्यग्रतेमुळे मुलांना या घरच्या शाळेत वावरायला वेळही नसतो आणि वावही नसतो. अचानक मिळालेल्या सुट्टीमुळे मुलांचे पाय स्वयंपाकघरात खेचले गेले. लुडबूड करता करता ही मुले किचन चॅम्पियन झाली की! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात जी शेकडो मुले लिहिती झाली, त्यांतील अनेकांनी त्यांच्या ‘शेफ’गिरीबद्दल लिहिलंय!

  आज वाचा भाग- 12.

 • निवांत काळातील निरीक्षण

  On 20th May 2020, Children Magazine

  एरव्ही दुर्मीळ असलेला वेळ मिळाल्यावर मुलं बारीक निरीक्षण करतात. अनोखे अनुभव मनापासून उपभोगतात... ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमात शेकडो मुलं लिहिती झाली. त्यांतील निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. आज वाचा भाग- 11.

 • बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन

  On 19th May 2020, Children Magazine

  बुध व शुक्राचे सुरम्य दर्शन
  श्री. हेमंत मोने

  शुक्रवार दि. 22 मे 20 रोजी सायंकाळी पश्चिमेकडे बुध आणि शुक्र या दोन्ही ग्रहांचे एकमेकांजवळ दर्शन होईल. त्या दिवशी संध्याकाळी 7.10 वा. सूर्यास्त होईल.शुक्र खूपच तेजस्वी असल्यामुळे सुर्यास्तानंतर 5—10 मिनिटांतच दिसू लागेल. त्यानंतर 7.35 चे सुमारास संधिप्रकाशाचा प्रभाव कमी होईल आणि मग शुक्राच्या डाव्या हातास (दक्षिणेस ) सुमारे एक अंशावर बुध ग्रह व्यवस्थित दिसेल. या दोन ग्रहांची युती मृग नक्षत्रात होत आहे.मृगातील काक्षी (Betalguse ) हा लाल तारा, सारथी तारका पुंजातील अग्नी (Elnath) व रोहिणी (Aldeberan) यांच्या त्रिकोणात शुक्र आणि बुधाचा मुक्काम असेल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 10

  On 15th May 2020, Children Magazine

  विस्मृतीतील कलांची ओढ !

  मोकळा वेळ ही पर्वणी वाटलीये मुलांना. शाळा, होमवर्क, ट्यूशन क्लास यांनी गच्च झालेल्या दिवसांत मुलांना छंद जोपासायला वेळच मिळत नाही. भरतकाम, शिवणकाम, बागकाम या कला तर फार मागे पडतात. करोनाच्या सुट्टीत काही मुले या विस्मृतीतील कलांकडे वळली. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमामुळे ही मुले लिहिती झाली. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत.

  आज वाचा भाग- 10.

 • तीन ग्रहांचे दर्शन

  On 12th May 2020, Children Magazine

  ‘वयम’ वाचकांनो, पहाटे उठून जरा आकाशात बघा. गुरु, शनी व मंगळ सध्या आपल्याला सहजपणे दर्शन देत आहेत. पहाटे 5 चे सुमारास एकाच वेळी आकाशात तीन ग्रहांचे सुंदर दर्शन होते आहे. त्यासाठी द्विनेत्री, दुर्बिण अशा कोणत्याही साधनाची जरुरी नाही. आपले डोळे त्यासाठी समर्थ आहेत. आता हे ग्रह कसे पहायचे ते सांगतो. पहाटे 5 ते 5.30 ही वेळ सर्वात उत्तम. दक्षीणेकडे तोंड करा. तुमच्या उजव्या हाताकडून डाव्या हाताकडे (पश्चिमेक्डून पूर्वेकडे ) क्रमाने गुरु, शनी व मंगळ यांचे दर्शन होईल. गुरु या तिघांमध्ये तेजस्वी आहे. गुरु—शनी एकाच नजरेत येतात. या दोघांपासून मंगळ डाव्या हातास (पूर्वेकडे) थोडा दूर आहे. मंगळवाऱ दि. 12 ते शनिवार दि.16 पर्यंत निरीक्षण केल्यास आकाश दर्शनाबरोबरच चंद्राचे सरकणेही लक्षात येईल. या काळात ग्रहांच्या स्थितीत लक्षात येण्यासारखा कोणताच बदल होणार नाही. मंगळवाऱ दि. 12 च्या पहाटे चंद्राजवळ गुरु व शनी सहज ओळखता येतील. बुधवार दि. 13 रोजी चंद्र शनीच्या जवळ पोहोचलेला असेल. गुरुवार दि.15 रोजी चंद्र मंगळाला भेटेल. शुक्रवार दि. १६ रोजी चंद्राच्या रेषेत उजवीकडे (पश्चिमेस) अनुक्रमे मंगळ, शनी आणि गुरु यांचे सुरम्य दर्शन होईल.

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 8

  On 7th May 2020, Children Magazine

  घरच्या घरी, कित्तीतरी! घरी असतानाही खूप काही शिकता येतं, याचे धडे या काळाने मुलांना दिले. मुलांनी घराची प्रयोगशाळा केली आणि पापड, केकपासून सॅनिटायझरपर्यंत काय काय करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमातील भाग 8 मध्ये मुलांच्या मनमुराद प्रयोगांबद्दल वाचा. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 7

  On 5th May 2020, Children Magazine

  मदत घेण्याची कला!

  अचानक भरपूर वेळ मिळाल्यावर तो कारणी लावण्यासाठी कोणाची मदत घ्यायची हे, ही मुलं न शिकवता शिकली. आपले शिक्षक, आजी-आजोबा, दादा-ताई, शिबिर किंवा क्लब चालवणारी त्यांच्या जिव्हाळ्याची व्यक्ती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा हात धरून त्यांनी नवं काहीतरी करून पाहिलं. ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 6

  On 30th April 2020, Children Magazine

  मुलं वाचत नाहीत.. त्यांना अभ्यास नकोसा वाटतो... ही गृहितकं चुकीची आहेत. निदान ‘वयम्’ मासिकाशी निगडित असलेली मुलं तरी छान वाचतात, स्वतः स्वतःला हवं ते आवडीने शिकतायत. त्यासाठी मनापासून अभ्यास करतात. संधी, वेळ आणि वाव मिळताच ही मुलं किती काय काय करताहेत, बघा! ‘वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही हाती घेतलेल्या अनुभव-लेखन उपक्रमाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना तुम्ही ही मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 5

  On 28th April 2020, Children Magazine

  मुलांना एरव्ही मोकळा वेळ मिळणे दुर्मीळ झाले आहे. शांत, निवांत वेळ मिळताच ही मुले किती वेगवेगळ्या गोष्टी करून पाहतात, बघा. वयम् वाचक मुलांच्या अनुभव-लेख मालिकेचा हा 5वा भाग!

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 4

  On 22nd April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 3

  On 20th April 2020, Children Magazine

  वयम्’ मासिकातर्फे आम्ही केलेल्या आवाहनाला भरघोस प्रतिसाद मिळत आहे. रोज किमान २०-२२ ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहे. या अनुभव-लेखांतून मुले त्यांच्या भावना व्यक्त करत आहेत. मुले नवनवीन गोष्टी करत आहेत. नवीन काही समजून घेत आहेत. निवडक अनुभव-लेख आम्ही संपादित रूपात प्रसिद्ध करत आहोत. वाचताय ना, तुम्ही ही अनुभव-मालिका?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 2

  On 14th April 2020, Children Magazine

  करोना विषाणूमुळे घरातच वेळ घालवत असताना आपण किती वेगवेगळे अनुभव घेऊ शकतो, हे मुलांकडून समजून घेण्यासारखे आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’च्या वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख आमच्यापर्यंत येत आहेत. सिंधुदुर्ग ते गडचिरोली अशा महाराष्ट्र राज्याच्या पूर्व-पश्चिम सीमाभागांतूनही मुलांचे अनुभव-लेख आले आहेत. या संभ्रम-काळाबद्दल वाटणारी हुरहूर, चिंता आपल्या लेखनातून ही मुलं प्रकट करत आहेत. रडत, कंटाळत न राहता त्यांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे. त्यांचे अनुभव, नव्या जाणिवा त्यांच्याच शब्दांत, पण थोडक्यात समोर ठेवणारी ही अनुभव-मालिका.. वाचताय ना?

 • ‘वयम्’च्या मुलांचे सुट्टी अनुभव – भाग 1

  On 9th April 2020, Children Magazine

  घरोघरीची मुले सध्या घरी आहेत. यंदा करोना विषाणूमुळे अचानक मिळालेली सुट्टी शिवाय सर्व कुटुंबीयही घरी, अशा या काळात मुलांनी काय नवे अनुभव घेतले, त्यांना कोणत्या नव्या जाणिवा झाल्या, हे जाणून घेण्यासाठी ‘वयम्’ मासिकातर्फे करण्यात आलेल्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रोजच्या रोज ‘वयम्’ वाचक-मुलांचे अनुभव-लेख वाचायला मिळत आहे. त्यात संभ्रम-काळाबद्दल मुलांच्या मनात निर्माण झालेल्या विविध भावना त्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. त्यात हुरहूर, काळजी, चिंता अशा भावना स्वाभाविकपणे प्रकट झाल्या असल्या तरी बहुतांश मुलांनी ही परिस्थिती फार समजूतदारपणे स्वीकारली आहे.

 • शंकू ते मेंदू – आपला रंगप्रवास

  On 12th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - मानवी डोळ्यांना रंग नेमके कसे ओळखता येतात, यावर आतापर्यंत बरीच संशोधने झाली आहेत. काही संशोधने चालू आहेत. त्या संशोधनांतून कितीतरी रंगतदार शोध लागले आहेत... आपल्या जीवनात रंगच नसते, सगळं काही काळं-पांढरं असतं तर किती कंटाळवाणं झालं असतं, नाही का ! नशीब, आपल्या सभोवतालीच निसर्गानेच किती रंगांची लयलूट केली आहे. सरत्या पावसाच्या संध्याकाळी आभाळात दिसणारी इंद्रधनूची कमान त्यावरील ता ना पि हि नि पा जा किंवा VIBGYOR आपण आनंदाने पाहू शकतो कारण आपले डोळे आणि त्यांना आज्ञा देणारा मेंदू !

 • नैसर्गिक रंगात रंगलो आम्ही!

  On 11th March 2020, Children Magazine

  रंग कोणाला नाही आवडत ? होळी, दहीहंडी अशा सणांवेळी आपण मोठ्या प्रमाणात रंगांशी खेळतो. पण हे रंग बनतात कसे? काही वेळा हे रंग अपायही करतात. मग कोणते रंग चांगले? वाचा मार्च २०१६ च्या ‘वयम्’ अंकातील उद्योगभेटीचा वृत्तान्त - रंगात रंग कोणता? म्हणजेच Colour colour which colour? हा खेळ आपण तुम्ही खेळलाय? हा खेळ खेळताना जो रंग आपल्याला शोधायला सांगितला आहे तो रंग शोधायला आपण आपल्या आजूबाजूला पळतो आणि तो रंग सापडला की त्याला हात लावून धरतो. तो रंग शोधेपर्यंत जो आउट होईल त्यावर राज्य येते. यावेळी निसर्गातील अनेक रंगाची जणू उजळणीच चाललेली असते.

 • रंगांची बेरीज-वजाबाकी

  On 10th March 2020, Children Magazine

  सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी गर्रकन फिरवली की, हा पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र काळाकुट्ट रंग होतो. असे का? आपल्याला रंग कसे दिसतात?.. वाचा हा लेख - “आई, असं का होतंय?” नीलने आईला ओढतच बाल्कनीत नेलं. “इथे बघ! आम्ही ही सात रंगांची, तानापिहिनिपाजा भिंगरी बनवली. ती रंगवताना आम्ही बशीत त्या साती रंगांचे वेगवेगळे ठिपके घोटवले होते. आता ही भिंगरी गर्रकन फिरली की, हा असा मस्त पांढरा रंग दिसतो. पण बशीत उरलेले रंगांचे उगाळे एकत्र केल्यावर मात्र हा बघ असा काळाकुट्ट रंग झाला.” “असं का झालं, काकू?” नीलच्या मित्राला, अर्णवलाही, हाच प्रश्न पडला होता.

 • अग्नि-उत्सव!

  On 9th March 2020, Children Magazine

  शब्दांनाही नाती असतात. ती समजून घेण्यात मजा असते. या लेखात ‘होळी’ आणि ‘अग्नी’ या शब्दांची नातीगोती जाणून घेऊया. `होळी रे होळी पुरणाची पोळी’, `आयी होली आयी, सब रंग लायी’ या अशा ओळी वाचून गेल्या वर्षी साजऱ्या केलेल्या होळी या सणाच्या कितीतरी आठवणी मनात जाग्या झाल्या असतील ना तुमच्या ? आणि आता तुम्हाला होळी पेटल्यावर तडतडतडतड वाजत आसमंताला भिडणाऱ्या आगीच्या ज्वाळा, होळीच्या गरम गरम हाळा, होळीत टाकलेल्या नारळाच्या खमंग भाजक्या खुरड्या मस्त स्वादिष्ट पुरणपोळी तुमच्या बरोबरीने काकामामांनी ठोकलेल्या आरोळ्या आणि मारलेल्या बोंबा आणि दुसऱ्या दिवशी होळीच्या रंगांनी रंगवलेली बाळगोपाळ दोस्त मंडळी.

 • प्राण्या तुझा रंग कसा ?

  On 4th March 2020, Children Magazine

  इंट्रो - प्राण्या-पक्ष्यांचे रंग किती वेगवेगळे असतात ना? रोहित पक्षी (फ्लेमिंगो) छान गुलाबी का? मोराचा मूळ रंग म्हणे तपकिरी असतो पण आपल्याला तर तो मोरपिशी दिसतो... असे का?
  प्राण्या तुझा रंग कसा ? आणि प्राण्या तो असा का ? या प्रश्नाची उत्तरे आपल्याला शोधताना या पृथ्वीवर असणाऱ्या विविध सजीवसृष्टीत निसर्गाने किती विचारपूर्वक रंगांची उधळण केली आहे, ते लक्षात येते. प्राण्यांच्या अंगावर दिसणारे रंग हे त्यांच्या कातडीत, केसात, लवेमध्ये किंवा पिसांत असणाऱ्या रंगद्रव्यामुळे दिसतात.

 • रंगांची ओळख

  On 3rd March 2020, Children Magazine

  इंट्रो- आपण रंग कसे काय ओळखू शकतो? आपल्या शरीरात अशी कोणती यंत्रणा आहे, जी आपल्याला रंग ओळखायला मदत करते? रंग ओळखणे ही काही सोपी क्रिया नाही. नीट समजून घ्या हं. या शास्त्रज्ञ काकानी आपल्याला खूप सोपं करून सांगितलय हे विज्ञान. आपल्याला रंग कसे शिकवले जातात? तर हिरवा रंग गवताचा. म्हणजे तर गवत ज्या रंगाचं असतं तो हिरवा. पण मग पोपटाचाही हिरवाच कसा, असा प्रश्न साहजिकच पडू शकतो. कारण त्या दोन रंगांमध्ये फरक असतो. तेव्हा रंगांची ओळख पटायची तर त्या रंगांचा अनुभव त्याला घ्यावा लागतो. आपल्या डोळ्यांनी तो रंग पाहिल्याशिवाय त्याची ओळख पटणं तसं कठिणच आहे.

 • सत्याचा शोध

  On 28th Feb 2020, Children Magazine

  मित्रांनो, आपल्या सार्‍या भारतीयांसाठी फेब्रुवारी महिना हा महत्त्वाचा आहे. याचं कारण याच महिन्याच्या २८ तारखेला 'राष्ट्रीय विज्ञान दिन' देशभर साजरा करण्यात येतो. दरवर्षी त्या दिवशीचं म्हणून एक घोषवाक्य जाहीर केलं जातं आणि त्या दिवशी देशभर होणारे कार्यक्रम त्या घोषवाक्याच्या अनुषंगानं केले जातात. या कार्यक्रमांमध्ये शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं, विविध संशोधन संस्था यांच्यातील विद्यार्थी, त्यांचे शिक्षक, शास्त्रज्ञ, संशोधक भाग घेतात. हा दिवस साजरा करायला सुरुवात झाली, ती १९८६ सालापासून.

 • साहित्यातील कोलंबस!

  On 27th Feb 2020, Children Magazine

  ज्यांच्या नावाचा एक तारा अथांग तारांगणात अक्षय विराजमान आहे असं एक

  आदरणीय नाव - कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज. अर्थात –‘ज्ञानपीठ’ पुरस्कार प्राप्त विष्णू वामन शिरवाडकर. जनमानसातले तात्यासाहेब! कवी, साहित्यिक अनेक असतात; पण ज्यांचे शब्द समाजाला जगण्याची प्रेरणा देतात; काळोखात ठेच लागल्यानंतर फुंकर घालतात व पुढील वाटचालीसाठी प्रकाश देतात, असे साहित्यिक विरळा असतात. आपले वि.वा.शिरवाडकर म्हणजेच कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज हे त्यांपैकीच महत्त्वाचे शब्दप्रभू.